Οργάνωση

Αντικομμουνιστική Ομάς Δαμακινίου Πατρών

Τύπος

Αρχηγός

Μιχαήλ Ματσάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Ματσάκα Δμακινίου Πατρών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος