Οργάνωση

Αντάρτικο Σώμα Εθνικής Αντιστάσεως (Χρ. Μπαντουβά)

Τύπος

Αρχηγός

Χρήστος Μπαντουβάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι 28-5-1945

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μάϊος 1947 μέχρι Αύγουστος 1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

28/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης,Φάκελος Αντάρτικο Σώμα Εθνικής Αντιστάσεως (Χρ. Μπαντουβά).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη