Οργάνωση

Ανεξάρτητος Ομάς Γωνιών-Κορφών Μαλεβυζίου

Τύπος

Αρχηγός

Ανδρέας Νάθαινας, Θωμάς Νάθαινας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

21-5-1941 μέχρι 28-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

18/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Νάθαινα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη