Οργάνωση

Ανεξάρτητος Ομάς Διαφυγής και Πληροφοριών Αμαρίου-Αγίου Βασιλείου-Ρεθύμνου

Τύπος

Αρχηγός

Κυριάκος Πατακός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

5-6-1941 μέχρι 15-6-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

35/22-9-1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ανεξάρτητος Ομάς Διαφυγής και Πληροφοριών Αμαρίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Ομάς Πατακού.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρέθυμνο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη