Οργάνωση

Ανεξάρτητον Τμήμα Λασπιά

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτρης Λασπιάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μέσα 1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

34/20-12-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Λασπιά.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Φθιώτιδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα