Οργάνωση

Ανεξάρτητον Τάγμα Εθνικοφρόνων

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Γαλής

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μάϊος 1945 μέχρι Δεκέμβριος 1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/25-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ανεξάρτητον Τάγμα Εθνικοφρόνων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κοζάνη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία