Οργάνωση

Ανεξάρτητον Τάγμα Εθνικιστών

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Καραγιώργος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

6-3-1945 μέχρι 20-8-1947 (μετά ΜΑΔ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

19/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ανεξάρτητον Τάγμα Εθνικιστών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λάρισα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία