Οργάνωση

Ανεξάρτητο Τμήμα Κολλάρα Φραγκίσκου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Φραγκίσκος Κολλάρας

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1-8-1946 μέχρι 31-1-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1973

ΒΔ / ΠΔ

295/5-4-1973 (ΦΕΚ 87/Α΄/14-04-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 64 ΕΑΟ Ασπροβάλτας, ΕΑΟ Ανεξάρτητο Τμήμα Κολούρα Φραγκίσκου, ΕΟΠΔ 503, ΕΟΠΔ Πλούτων, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, ΕΑΟ Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πτολεμαΐδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία