Οργάνωση

Ανεξάρτητο Σύνταγμα Συμβόλου Παγγαίου

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Κάπας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

8-1941 μέχρι 12-3-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/13-12-1976

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Ανεξάρτητου Τάγματος Συμβόλου Παγγαίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Παγγαίο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία