Οργάνωση

Ανεξάρτητο Σώμα Εθνικής Αντιστάσεως

Τύπος

Αρχηγός

Χριστόδουλος Μπαντουβάς (ή Παντουβάκης)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

28/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρήτη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη