Οργάνωση

Ανατολικής Περιοχής Σφακίων

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Ιωάννης Κατσιάς (Κατσιαδάκης)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-12-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/195215/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

ΒΔ 657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝ. ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΤΣΙΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 51 ΕΑΟ-ΕΟΕ Κατσιά.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ανατολική Περιοχή Σφακίων, Ρούμπαδο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη