Οργάνωση

Ανατολικής Κρήτης πλην Σητείας (Ανατολικής Κρήτης ΑΝΚ)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Νικόλαος Πλεύρης συνταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1942 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

2/1972

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λασίθι

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη