Οργάνωση

Ανατολικής Κρήτης / Ανατολικής Κρήτης πλην Σητείας (Ανατολικής Κρήτης ΑΝΚ)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Νικόλαος Πλεύρης συνταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Δεκέμβριος 1942 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

1-5-1944 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 485/10-6-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 2/1972

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/ 18-03-1950)

485/10-6-1972 (143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λασίθι

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη