Οργάνωση

Αλίκη

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελείς Αρχηγοί: Σ. Βαλασάκης πλοίαρχος ΒΝ (1-2-1942 μέχρι 31-8-1943), Κ. Χασιώτης πλοίαρχος ΒΝ (1-9-1943 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-2-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 43/71

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (83/Α΄/18-03-1950)

102/7-2-1972 (28/Α' /19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα