Οργάνωση

Αιτωλοακαρνανίας (Σαρίκα)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Θεόφιλος Σαρίκας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

14-4-1943 μέχρι 2-2-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΠΔ 551/1980

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 6 ΕΟΠΔ Θράκης, Δ. Θράκης, Διδυμοτείχου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 124 Σαρίκα Θ. Αιτωλ/ίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αιτωλοακαρνανία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα