Οργάνωση

Άγνωστος Μεραρχία Χ

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Λάβδας αντιστράτηγος ε.α., Βασίλειος Βραχνός αντιστράτηγος ε.α., Γεώργιος Γρίβας αντιστράτηγος ε.α., Ζαφείριος Βάλβης δικηγόρος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-6-1941 μέχρι 31-12-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 42/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-Χ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα