Οργάνωση

Αγγλο-Ελληνική Μυστική Υπηρεσία

Τύπος

Αρχηγός

Αλέξανδρος Χριστοφίλης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 25 Ομάδος Αγγλο-Ελληνική μυστική Υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα