Οργάνωση

503 / Μακεδονίας 503/1

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Ιωάννης Μαυρουδής (σύμφωνα με το ΒΔ 42/29-12-1970 αναγνωρίζεται ως Αυτοτελής Αρχηγός)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1944 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 4-2-1953)

1-5-1941 μέχρι 31-12-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 42/29-12-1970)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

53/9-1-1953 23/1970, 1/1974

ΒΔ / ΠΔ

4-2-1953 (ΦΕΚ 44/Α΄/03-03-1953

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-02-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 64 ΕΑΟ Ασπροβάλτας, ΕΑΟ Ανεξάρτητο Τμήμα Κολούρα Φραγκίσκου, ΕΟΠΔ 503, ΕΟΠΔ Πλούτων, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, ΕΑΟ Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία