Οργάνωση

5/42 Σύνταγμα Ευζώνων-Αρχηγείον Μόρνου (5/42 ΣΕ-Μόρνου)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος αρχηγός: Γεώργιος Καπετζώνης ταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5/42 ΣΕ & ΕΚΚΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 5 ΕΑΟ 5/42 ΣΕ ΨΑΡΡΟΥ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28 5/42 (Συντ. Ευζώνων) Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28Α 5/42 ΣΕ Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 29 ΕΟΕ ΕΚΚΑ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευπάλιο, Μόρνος (ποταμός)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα