Οργάνωση

1ον Σύνταγμα Βασ. Γεωργίου Β΄

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Τσαντούλας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-3-1945 μέχρι Δεκέμβριος 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

27/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Τσαντούλας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τρίκαλα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία