Οργάνωση

12ος Λόχος ΜΕΑ Καμαρών

Τύπος

Αρχηγός

Αθανάσιος Παπαθανασίου

Μέλη

Περίοδος δράσης

1943-1949

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

24/9-8-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ 12ος Λόχος ΜΕΑ Καμαρών Αθαν. Παπαθανασίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Καμάρες Αχαΐας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος