Νομοθέτημα

ΠΔ 16/1986 - Τροποποίηση του 379/1983 Π. Δ/ματος. Επέκταση ευεργετημάτων Α.Ν. 971/1949 σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και λοιπούς δικαιούχους

Ημερομηνία

07/02/86

Φ.Ε.Κ.

9

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία