Νομοθέτημα

ΠΔ 132/1985 - Τροποποίηση του 379/1983 Π. Δ/ματος. Επέκταση ευεργετημάτων Α.Ν. 971/1949 σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και λοιπούς δικαιούχους

Ημερομηνία

26/03/85

Φ.Ε.Κ.

52