Νομοθέτημα

Ν 1648/1986 - Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων

Ημερομηνία

02/10/86

Φ.Ε.Κ.

147