Νομοθέτημα

ΑΝ 1919/1951 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του διά του Ν.Δ. 1104/49 κυρωθέντος Α.Ν. 971/1949 "περί απονομής ηθικών αμοιβών εις Εθνικάς ανταρτικάς ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικής αντιστάσεως"

Ημερομηνία

27/08/51

Φ.Ε.Κ.

238

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία