Οργάνωση

Πάρνωνος (α)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γρηγόριος Ματζουράνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1942 μέχρι 23-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

6/1973

ΒΔ / ΠΔ

ΠΔ 226/1-9-1973 (ΦΕΚ 207/Α΄/13-9-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 37 ΕΑΟ Λεωνιδίου Σκαραντάβος, 38 ΕΟΕ Πάρνωνος, 39 ΕΑΟ Ζήρεια, 40 ΕΟΠΔ Ιερά Φάλλαγξ, Φάκελος 116 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Πρεβέζης, 117 ΕΟΕ Πάρνωνος, 118 ΕΟΠΔ Κυκλάδων, Ελευθερία ή Θάνατος, ΕΟΠΔ Αμαρίου Κρήτης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάρνωνας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος