Οργάνωση

Αχαΐας 1 (Βάνδουλα)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ευάγγελος Βανδουλάκης ή Βάνδουλας λοχαγός ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-7-1943 μέχρι 1-9-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

31/1972

ΒΔ / ΠΔ

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 71 ΕΟΠΔ Χανίων Ευαγγ. Βάνδουλας, ΕΟΠΔ Αχαΐας, 72 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Β/Δ Πελοποννήσου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος