Νομοθέτημα

ΝΔ 4185/1961 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της κείμενης "περί προστασίας των πολεμιστών Νομοθεσίας" και κυρώσεως της υπ'αριθ. 2356 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου

Ημερομηνία

02/09/61

Φ.Ε.Κ.

143

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found