Νομοθέτημα

Ν 2190/1994 - Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης

Ημερομηνία

03/03/94

Φ.Ε.Κ.

28

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found