Νομοθέτημα

Ν 1320/1983 - Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

11/01/83

Φ.Ε.Κ.

6

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

No items found