Βιβλιογραφία

The Story of the Italian Resistance

Συντάκτης

Battaglia, Roberto

Έτος Δημοσίευσης

1957

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Odhams Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά