Βιβλιογραφία

The Antifascist Classroom: Denazification in Soviet-Occupied Germany, 1945–1949

Συντάκτης

Blessing, Benita

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Springer

Τοποθεσία

Απόσπασμα