Βιβλιογραφία

Reparations for Nazi Victims in Postwar Europe

Συντάκτης

Ludi, Regula

Έτος Δημοσίευσης

2012

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Cambridge University Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα