Βιβλιογραφία

Postwar: A History of Europe Since 1945

Συντάκτης

Judt, Tony

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Penguin

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά