Βιβλιογραφία

Political Violence and Democracy in Western Europe, 1918-1940

Συντάκτης

Passmore, Kevin; Millington, Chris

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Palgrave Macmillan

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά