Βιβλιογραφία

Mussolini's Enemies: The Italian Anti-Fascist Resistance

Συντάκτης

Delzell, Charles F.

Έτος Δημοσίευσης

1961

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

NJ Princeton University Press

Τοποθεσία

Princeton

Απόσπασμα