Βιβλιογραφία

Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition

Συντάκτης

Taylor, Charles

Έτος Δημοσίευσης

1994

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Princeton, NJ Princeton University Press

Τοποθεσία

Princeton

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά