Βιβλιογραφία

Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46

Συντάκτης

Wouters, Nico

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Palgrave Macmillan

Τοποθεσία

New York ; Oxford

Απόσπασμα