Βιβλιογραφία

Confronting History: A Memoir

Συντάκτης

Mosse, George L.

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

University of Wisconsin Pres

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά