Βιβλιογραφία

Η αυτολογοκριµένη µνήµη. Τα Τάγµατα Ασφαλείας και η µεταπολεµική Εθνικοφροσύνη

Συντάκτης

Κωστόπουλος, Τάσος

Έτος Δημοσίευσης

2005

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Φιλίστωρ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα