Βιβλιογραφία

New Voices in the Nation. Women and the Greek Resistance, 1941-1964

Συντάκτης

Hart, Janet

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Cornell University Press

Τοποθεσία

London; New York

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά