Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Φιλίων Μεσσηνίας

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Μέλη

Υπαρχηγός: Ιωάννης Αποστολόπουλος

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

36/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΟ Φιλίων Μεσσηνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος