Οργάνωση

Ανεξάρτητος Ομάς Καπετάν Γεωργάκης

Τύπος

Αρχηγός

Γεωργάκης Πρατσάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

21-9-1943 μέχρι Απρίλιος 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/25-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Ανεξάρτητος Ομάς Καπετάν Γεωργάκης Συκιάς Χαλκιδικής.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Συκιά Χαλικιδικής

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία